Semestre

AØ2032 Driftsregnskap

Emnekode: 
AØ2032
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i logistikk og ressursstyring
Credits: 
7
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2018 Vår
Eksamenssemester: 
2018 Vår
Emneansvarlig: 
Helge Olav Nygard
Christer Pedersen
Om emnet: 

Kadettene skal gis en innføring i de grunnleggende metodene og teknikkene i driftsregnskap og budsjettering.  Kadettene skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter om fremskaffelse, analyse og kommunikasjon av relevant beslutningsinformasjon.

Læringsutbytte: 

Kunnskaper

 • ha kjennskap til økonomifunksjonens rolle og plass i bedriften
 • kjenne godt kostnadsbegrepet og ha god forståelse for kostnaders variabilitet
 • ha kunnskaper om ulike prinsipper for produktkalkulasjon
 • forstå de grunnleggende forutsetningene for og svakhetene ved de tradisjonelle kalkulasjonsmetodene  
 • forstå tankegangen ved normalkostkalkulasjon og kjenne forutsetningene og formålet med driftsregnskap basert på normalkost
 • ha kunnskaper om ulike perspektiver på prisfastsetting i praksis, sett i forhold til ulike markedsformer
 • ha kunnskaper om ulike finansielle og ikke-finansielle prestasjonsmål, samt være i stand til å vurdere fordeler og ulemper med disse 
 • ha kunnskaper om nyere ideer og verktøy for planlegging, oppfølging og kontroll

Ferdigheter

 • kunne drøfte de grunnleggende trekkene ved økonomisk styring av virksomheten
 • kunne utarbeide kalkyler etter selvkost- og bidragsprinsippet for bedrifter i ulike bransjer 
 • kunne fordele kostnader fra art via kostnadssted/aktivitet til kalkyleobjekt
 • kunne utarbeide normalkostregnskap
 • kunne gjennomføre kostnads-, resultat- og volumanalyser
 • kunne utføre kalkulasjon etter standardkostmetoden, kunne aktivitetskorrigere virksomhetens budsjett og kunne utarbeide driftsregnskap basert på standardkost, herunder fleksibelt budsjett
 • kunne beregne og forklare resultatvirkningen av beholdningsendringer
 • kunne foreta avviksanalyse, kjenne årsaker til avvik og kunne foreslå iverksetting av tiltak
 • kunne utarbeide kalkyler basert på aktivitetsbasert kalkulasjon og forstå de grunnleggende forutsetningene for og svakhetene med denne kalkulasjonsmetoden
 • kunne identifisere beslutningsrelevante kostnader og inntekter og kunne løse ulike beslutningsproblemer
 • kunne foreta enkle analyser av optimale produktvalg i situasjoner med begrenset ressurstilgang

Generell kompetanse

 • være seg bevisst økonomiske konsekvenser av militær virksomhet og evne å realisere denne kunnskapen gjennom sitt virke som offiser
 • kunne bidra til å optimalisere bruken av Forsvarets ressurser/innsatsfaktorer sett opp mot virksomhetens mål og til å utvikle og realisere nye systemer og løsninger
 • kunne ivareta rådgivningsoppgaver innen økonomiområdet
 • kunne delta aktivt i faglige diskusjoner, evner å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til ny kunnskap og utvikling av god praksis.
Praktisk organisering og arbeidsformer: 

Organisering og koordinering

Emnet gjennomføres som undervisning over 16 normal uker.  Timetall pr uke er 6 UV timer.

Arbeidsmåter

 • Klasseromsundervisning: Teorigjennomgang, gjennomgang av oppgaver, kadetter gjennomgår utvalgte oppgaver, øvelser.
 • Veiledningstime: Kadetter besvarer oppgaver og får veiledning.
 • Selvstudium: Arbeid med teori, besvarelser av oppgaver.
Sensorordning: 

Skriftlig skoleeksamen sensureres av ekstern sensor samt faglærer

Evaluering og kvalitetssikring: 

Godkjent i fagråd Logistikk og ressursstyring mars 2016

Pensum: 

Pensum

Sending, Aage: Økonomistyring 1, Fagbokforlaget 2009

Kostnadsbegreper for kontroll og bedre beslutninger                                        Kapittel 6
Kalkyler og kalkyleprinsipper                                                                             Kapittel 8
Analyser og beslutninger på kort sikt                                                                 Kapittel 9
Nullpunktanalyser                                                                                              Kapittel 10
Prisbeslutninger og markedstilpasning                                                              Kapittel 11

Sending, Aage: Økonomistyring 2, Fagbokforlaget 2009

Økonomistyring i perspektiv                                                                               Kapittel 1
Kostnadsforståelse                                                                                             Kapittel 2
Kalkyler og kalkyleprinsipper                                                                              Kapittel 3
Driftsregnskap – generell oversikt og gjennomgående elementer                     Kapittel 4
Standardkost                                                                                                      Kapittel 5
ABC (activity-based costing)                                                                              Kapittel 6
Normalkalkulasjon og normalkostregnskap                                                       Kapittel 7
Produktvalg                                                                                                        Kapittel 9
Prissetting                                                                                                          Kapittel 10
Lønnsomhetsanalyse                                                                                         Kapittel 11

I tillegg er forelesninger, innleveringer, casediskusjoner og oppgaver en viktig del av pensum.

Litteratur

Sending, Aage: Økonomistyring 1, Fagbokforlaget 2009, 2.utg
Sending, Aage: Økonomistyring 2, Fagbokforlaget 2009, 2.utg

Relevante fagartikler

Forelesning/undervisning/caser/elevpresentasjoner/oppgaver er en viktig del av pensum

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig skoleeksamenIndividuell4TimerA-F100Not required
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:100
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Forelesninger96Timer
Individuell80Timer
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Varighet:96
Varighetstype:Timer
Kommentar:
Aktivitet:Individuell
Varighet:80
Varighetstype:Timer
Kommentar: