Semestre

AL3080 Strategi og logistikkhistorie

Emnekode: 
AL3080
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i logistikk og ressursstyring
Credits: 
6
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2018 Vår
Eksamenssemester: 
2018 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Christer Pedersen
Helge Olav Nygard
Om emnet: 

Emnet skal gi kadettene kunnskaper om hvordan logistikken gjennom historien har påvirket militære operasjoner og hvilken strategisk betydning logistikk har for anvendelse og forvaltning av militærmakt.

Læringsutbytte: 

Kunnskap

Etter endt utdanning i emnet skal kadettene:

 • kunne gjøre rede for forholdet mellom strategi og logistikk i anvendelse og forvaltning av militærmakt.
 • kunne gjøre rede for hvilken betydning logistikk har hatt i militære operasjoner fra middelalderen og frem til i dag.

Ferdigheter

Den sjøkrigskoleutdannede offiser kan:

 • analysere i hvilken grad logistikk har vært en suksessfaktor for oppnåelse av militær strategi
 • analysere hvordan logistikk er vektlagt i gjeldende konsepter og direktiver for planlegging av militære operasjoner.

Generell kompetanse

Den sjøkrigskoleutdannede offiser kan:

 • ivareta avdelingens rolle som rådgiver innenfor logistikkfeltet under utarbeidelse av avdelingens strategi og operasjonell planlegging.
Praktisk organisering og arbeidsformer: 

Organisering og koordinering

Emnet gjennomføres over ett semester med normert fire timer undervisning pr uke, i tillegg til modularisert ekstra undervisning i form av konsentrerte bolker av undervisning og oppgaveløsning og evt deltagelse på intensivundervisning med Nasjonalt Logistikkurs. Dette må i så tilfelle koordineres med Nasjonalt Logistikkurs, samt det må koordineres med den enkelte timelærer som berøres av den periodevise intensiverte undervisningen.

Arbeidsmåter

 • Klasseromsundervisning, løsing av caseoppgaver med vekt på overordnede militære problemstillinger. Kadettene kan søke individuell eller gruppebasert veiledning i emnet. Kadettene løser arbeidsoppgaver i henhold til pensumbøker. Teorien søkes knyttet opp mot problemstillinger fra Forsvarets virksomhet.
Sensorordning: 

Individuell skriftlig prosjektoppgave og elevforelesninger sensureres av faglærer.

Evaluering og kvalitetssikring: 

Godkjent i fagråd Logistikk og ressursstyring mars 2016

Pensum: 

Pensum

Følgende emner utgjør hovedpensum:

 • Forholdet mellom strategi og logistikk
 • Antikken
 • Strategisk konsept for Forsvaret
 • Logistikk og strategi i Norden (1400-1900)
 • ”Leve av landet” – hærlogistikk frem til 1814
 • Mekanikkens inntog – logistikk frem til 1. verdenskrig
 • Operasjon Barbarossa
 • Logistikk i stillehavskrigen
 • Logistikk i Norge 1940
 • Den kalde krigen
 • Falklandskrigen
 • Desert Shield / Desert Storm
 • Logistikkstøtte i Afghanistan og Irak
 • Kontraktører i moderne logistikk
 • Fremtiden, militær supply chain management.

Litteratur

Kane, Thomas M. – Military Logistics and Strategic performance, ISBN 0 7146 5161 3.
Creveld, Martin van – Supplying War – Logistics from Wallenstein to Patton, ISBN
Lynn John A. (editor) – Feeding Mars – Logistics in Western Warfare from the Middle Ages to the Present – kopi av kapittel 5
Macksey, Kenneth – For want of a nail – The impact on war of logistics and communications - kopi av kapittel 8
Thompson, Julian – Lifeblood of War – Logistics in armed conflict - kopi av kapittel 8
Pagonis, William G. - Moving Mountains, Lessons in leadership and logistics from the Gulf War - ISBN 0 87584 508 8.
Styrke og relevans – Strategisk konsept for Forsvaret – ISBN 82 7294 052 7
Naval Doctrine Publication 4 – Naval Logistics
Aktuelle artikler

Støttelitteratur:

Kompendium i militær supply chain management, med aktuelle artikler.
Forsvarets fellesoperative doktrine
Forsvarets doktrine for maritime operasjoner

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Muntlig fremlegg22Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Muntlig fremlegg
Antall arbeidskrav:2
Påkrevde arbeidskrav:2
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
SemesteroppgaveIndividuell SemesterA-F60Not requiredMaks 3000 ord pluss eventuelle vedlegg.
PresentasjonGruppe40MinutterA-F20Not requiredElevforelesning om emner i faget
PresentasjonGruppe40MinutterA-F20Not requiredElevforelesning om emner i faget
Vurderinger:
Vurderingsform:Semesteroppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:Semester
Karakterskala:A-F
Andel:60
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Maks 3000 ord pluss eventuelle vedlegg.
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Presentasjon
Gruppering:Gruppe
Varighet:40
Varighetstype:Minutter
Karakterskala:A-F
Andel:20
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Elevforelesning om emner i faget
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Presentasjon
Gruppering:Gruppe
Varighet:40
Varighetstype:Minutter
Karakterskala:A-F
Andel:20
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Elevforelesning om emner i faget
Hjelpemidler:
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Forelesninger64Timer4 timer pr uke på timeplan
Individuell75Timer5 timer per uke
Individuell veiledning15Timer1 time per uke
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Varighet:64
Varighetstype:Timer
Kommentar:4 timer pr uke på timeplan
Aktivitet:Individuell
Varighet:75
Varighetstype:Timer
Kommentar:5 timer per uke
Aktivitet:Individuell veiledning
Varighet:15
Varighetstype:Timer
Kommentar:1 time per uke
Godkjent av: 
Helge Olav Nygard