Semestre

MILMA5550 Logistikk i beredskapsplanlegging og operasjoner

Emnekode: 
MILMA5550
Emnenavn på nynorsk: 
Logistikk i beredskapsplanlegging og operasjoner nn
Emnenavn på english: 
Operational logistics
Studieprogram: 
Master i militære studier, 1,5-årig studieprogram
Credits: 
10
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2018 Vår
Eksamenssemester: 
2018 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Tore Listou
Om emnet: 

Emnet gir avansert innføring i logistikk som et sentralt aspekt i Forsvarets operasjoner. Med basis i relevant nyere forskning innenfor logistikk og SCM (supply chain management) tar emnet for seg hvordan logistikk planlegges, ledes og gjennomføres under styrkeoppbygging, i Forsvarets beredskapsstrukturer og under Forsvarets operasjoner. Militære operasjoner foregår i ulike kontekster, både nasjonalt og internasjonalt, i regi av NATO, FN så vel som EU. Forskjeller og likheter i konsepter og rutiner for logistikk nasjonalt, i NATO og i FN-kontekst blir spesielt vektlagt. Emnet tar også for seg forholdet mellom sivile beredskapsstrukturer og Forsvarets logistikk.

Læringsutbytte: 

Kunnskaper Etter gjennomgått emne skal studenten

• ha kunnskap om planprosesser for operativ logistikk nasjonalt og internasjonalt

• ha inngående kunnskap om hvordan ulike logistikkløsninger influerer styrkeoppbyggingsprosessene

• ha inngående kunnskap om logistiske utfordringer knyttet til klargjøring, beredskap, deployering, operasjoner og re-deployering av militære styrker

• ha inngående kunnskap om sivile aktørers betydning for gjennomføring av militære operasjoner, nasjonalt og internasjonalt. Ferdigheter Etter gjennomgått emne skal studenten

• kunne analysere teorier, modeller og konsepter relatert til integrasjon / samhandling mellom aktører i Forsvarets logistikksystemer for å designe hensiktsmessige logistikkløsninger

• kunne anvende generelle logistiske prinsipper og kunnskap om logistikk i operasjoner for beredskapsplanlegging

• kunne vurdere hvordan ulike design av logistikkløsninger bidrar til militær måloppnåelse innenfor rammene av forsvarlig forvaltning under operasjoner.

Pensum: 

 

Pensumlisten er et foreløpig forslag. Endelig pensumliste vil foreligge innen 1. oktober 2017.

Baramichai, M., Zimmers, E. W., & Marangos, C. A. (2007). Agile supply chain transformation matrix: an integrated tool for creating an agile enterprise. Supply Chain Management: An International Journal, 12(5), s. 334-348.

Bodding, J.-A. (2008). Sivil-militært samarbeid - integrasjon i teorien, disintegrasjon i praksis? (Masteroppgave). Oslo: Forsvarets høgskole, 66 sider. 

Chopra, S. & Meindl, P. (2013). Supply Chain Management – Strategy, Planning, and Operations. Boston: Pearson. Utvalgte deler. 

Davids, C., Beerens, R., & van Fenema, P. C. (2013). Operational defence sourcing: organizing military logistics in Afghanistan. IJPDLM, 43(2), s. 116-133. 

de Waard, E. J., & Kramer, E.-H. (2007). Tailored task forces: Temporary organizations and modularity. International Journal of Project Management, 26, s. 537-546.

FLO. (2013). Konsept for logistikk i Forsvaret. 22 sider. 

Forsvarsdepartementet. (2006). Forsvaret og industrien - strategiske partnere. (38). Oslo. 35 sider.

Forsvarsdepartementet. (2014a). Direktiv for logistikk. Oslo: Forsvarsdepartementet. 

Forsvarsdepartementet. (2014b). Direktiv for styrkeoppbygging. Oslo: Forsvarsdepartementet. 19 sider. 

Forsvarsdepartementet. (2010). Retningslinjer for logistikkvirksomhet i forsvarssektoren. Oslo: Forsvarsdepartementet.  38 sider. 

Forsvarsstaben. (2007). Forsvarets fellesoperative doktrine. Oslo: Forsvarets stabsskole. Utvalgte deler.

FSJ. (2011). Direktiv for operativ virksomhet. Oslo. 21 sider. FSJ. (2013). Direktiv for operative krav. Oslo. 11 sider.

Glas, A., Hofmann, E., & Essig, M. (2013). Performance-based logistics: a portfolio for contracting military supply. IJPDLM, 43(2), s. 97-115. 

Gulichsen, S., Reitan, J., & Listou, T. (2011). Prestasjonsbasert logistikk - muligheter og utfordringer (FFI rapport 2011/01567). Kjeller: Forsvarets forskningsinstitutt, 58 sider. 

Gunasekaran, A., Laib, K.-h., & Cheng, T. C. E. (2008). Responsive supply chain: A competitive strategy in a networked economy. Omega, International Journal of Management Science, 36, s. 549-564. 

Kovács, G., & Tatham, P. (2009). Responding to disruptions in the supply network - from dormant to action. Journal of Business Logistics. 19 sider.

Kress, M. (2002). Operational Logistics: The Art and Science of Sustaining Military Operations. Boston: Kluwer Academic Publishers, kap. 1-3. 71 sider. 

Listou, T. (2008). Postponement and Speculation in Non-Commercial Supply Chains. Supply Chain Forum: An International Journal, 9(2), s. 56-65.

Listou, T. (2013). How to supply a frigate. IJPDLM, 43(2), s. 134-147. 

Martinsuo, M., & Ahola, T. (2010). Supplier integration in complex delivery projects: Comparison between different buyer–supplier relationships. International Journal of Project Management, 28, s. 107-116.

NATO. (2008). AJP-3.13. Allied Joint Doctrine for Deployment of Forces. 11 sider.

NATO. (2009). AJP-4 (B) Allied Joint Logistics Doctrine. 5 sider.

NATO. (2001). AJP-4.5 Allied Host Nation Support Doctrines and Procedures. 40 sider. NATO. (2011a). AJP-4.6 (B). Allied Joint Doctrines for the Joint Logistics Group. 24 sider.

NATO. (2011b). AJP-4.9 (A). Allied Joint Doctrine for Modes of Multinational Logistics Support. 19 sider. 

NATO. (2010a). COPD. Comprehensive Operations Planning Directive. Utvalgte deler. NATO. (2010b). Functional Planning Guidance for Logistics (FPG-LOG). 66 sider.

NATO. MC 319/2. NATO Principles and Policies for Logistics. 

Pagh, J. D., & Cooper, M. C. (1998). Supply Chain Postponement and Speculation Strategies: How To Choose the Right Strategy. Journal of Business Logistics, 19(2), s. 13-33. 

Pettit, S. J., & Beresford, A. K. C. (2005). Emergency relief logistics: an evaluation of military, non-military and composite response models. International Journal of Logistics: Research and Applications, 8(4), s. 313-331. 

Skoglund, P. (2012). Sourcing decisions for military logistics in Peace Support Operations - A case study of the Swedish armed forces. (PhD). Jönköping: Jönköping International Business School. Kap 2.2-2.4, 7.4-7.6, 8, 9 (50 sider). 

Sodhi, M., & Tang, C. S. (2012). Managing Supply Chain Risk. New York: Springer. Kap. 2, 4, 5, 10 (58 sider).

Sommer, M., Braut, G. S., & Njå, O. (2012). A model for learning in emergency response work. Int. J. Emergency Management, 9(2), s. 151-169. 

Steder, F. B. & Kvitrud, G. (2010). Multinasjonal logistikk og internasjonalt samarbeid (FFI- rapport 2010/00657). Kjeller: Forsvarets forskningsinstitutt, (37 sider). 

Tatham, P., & Worrell, D. (2010). Lean Thinking in an Uncertain Environment: The Implications for UK Defence Acquisition. International Journal of Defence Acquisition Management, 3, s. 1-22.  

Thorpe, G. C. (1917). Pure Logistics – The Science of War Preparation. Part One: Logistics (1986 utg.). Honolulu: University Press of the Pacific, 86 sider

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Rapport(er)22Not required Arbeidskravet består i at det mellom samlingene skal skrives et diskusjonsnotat knyttet til temaer belyst i emnet.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Rapport(er)
Antall arbeidskrav:2
Påkrevde arbeidskrav:2
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar: Arbeidskravet består i at det mellom samlingene skal skrives et diskusjonsnotat knyttet til temaer belyst i emnet.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Individuell paperinnlevering- -A-F Not required
Vurderinger:
Vurderingsform:Individuell paperinnlevering
Gruppering:-
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Tore Listou
Godkjent av: 
Dekan Kjell Inge Bjerga