Semestre

RM2012 Matematikk

Emnekode: 
RM2012
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i logistikk og ressursstyring
Credits: 
5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2017 Høst
Eksamenssemester: 
2017 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Christer Pedersen
Helge Olav Nygard
Om emnet: 

Matematikkemnet i LOG2 skal

 • gi kadettene det læringsutbytte andre bransjefag ved skolen krever
 • bidra til at kadettene får det læringsutbytte som følger av beskrivelsen av Matematikk for økonomer (se NRØA, ”Plan for bachelor i økonomi og administrasjon”, vedtatt 17. oktober 2011). Dette emnet dekker ikke den flervariabelteorien som er nevnt i NRØA sin plan, denne teorien dekkes i emnet Operasjonsanalyse.
 • bidra til at offiserene i sin tjeneste vil kunne tilegne seg realfaglige kunnskaper og ferdigheter
 • gjøre skolen til en attraktiv studieplass ved å gi kadettene et læringsutbytte som passer godt inn i deres planer for fremtidig karriere og videre utdannelse
Læringsutbytte: 

En kadett som har fullført og bestått dette emnet, skal ha følgende læringsutbytte, definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Etter endt sjøkrigsskoleutdanning har offiseren

 • bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet.  I dette emnet er de sentrale tema løsning av ulikheter og ligninger, analyse av funksjoner i én variabel, analyse av aritmetiske og geometriske rekker, enkel finansmatematikk, anvendelse av grunnleggende integralregning.

Ferdigheter

Den sjøkrigsskoleutdannede offiser:

 • Kan anvende sin matematiske kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • Behersker relevante faglige verktøy, heriblant digitale hjelpemidler, og uttrykksformer.

Generell kompetanse

Den sjøkrigsskoleutdannede offiser:

 • Har utviklet evnen til å tenke matematisk og benytte et relevant matematisk symbol- og formelapparat.
 • Har innsikt i hvordan matematikken kan gi svar på en del faglige problemer.
 • Kan formidle faglige problemstillinger hvor matematikk inngår i problembeskrivelsen eller problemløsningen.
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
Praktisk organisering og arbeidsformer: 

Organisering og koordinering

Det avsettes ikke tid til prøver, de må gjøres utenom undervisningstiden (emnet har ingen mappe).

Undervisningen samordnes med emnene Statistikk og Operasjonsanalyse, bl a slik at sistnevnte dekker all teori om funksjoner i flere variable.

Det forutsettes at alle kadettene har deltatt på et kurs i elementær algebra, eller har tilegnet seg minst tilsvarende praktiske ferdigheter i elementær algebra før dette emnet starter.

Arbeidsmåter

 • Klasseromsundervisning: Teorigjennomgang, gjennomgang av oppgaver, kadetter gjennomgår utvalgte oppgaver, øvelser.
 • Veiledningsstime: Kadetter besvarer oppgaver og får veiledning.
 • 2-3 prøver, 2-3 obligatoriske innleveringer.
 • Selvstudium: Arbeid med teori og oppgaver.
Evaluering og kvalitetssikring: 

Godkjent i fagråd Logistikk og ressursstyring mars 2016.

Pensum: 

Pensum

 • Oppøve ferdigheter i forbindelse med manipulering av formler, regning med bokstavuttrykk og bruk av kalkulator.
 • Algebra:
  • Beherske alle vanlige algebraiske operasjoner
  • Løse ulikheter og ligninger med én og to ukjente.
 • Analyse av funksjoner i én variabel:
  • Polynomer, rasjonale funksjoner, eksponensialfunksjoner og logaritmiske funksjoner, samt kombinasjoner av disse.
  • Finne grenseverdier og avgjøre hvorvidt en funksjon er kontinuerlig.
  • Beregne deriverte, også ved implisitt derivasjon.
  • Finne nullpunkter, ekstrempunkter og vendepunkter.
  • Beregne og bruke elastisitet.
 • Analyse av aritmetiske og geometriske rekker
  • Finne formler for generelle ledd og delsummer.
  • Analysere konvergens av uendelige geometriske rekker, finne summen av slike konvergente rekker.
 • Løse problemer innen finansmatematikk:
  • Annuiteter, nedbetaling av lån, oppsparingsannuiteter og nåverdi.
 • Integralregning
  • Kunne anvende grunnleggende integralregning i tilknytning til de funksjonstypene som inngår.

Litteratur

Bjørnestad et al: Matematikk for økonomi og samfunnsfag, 7. utgave, Høyskoleforlaget, ISBN: 978-82-7634-756-2.
Bjørnestad et al: Matematikk for økonomi og samfunnsfag. Løsningsforslag, 7. utgave, Høyskoleforlaget, ISBN: 978-82-7634-757-9.

Gyldendals formelsamling i matematikk, Gyldendal forlag. ISBN 978-82-05-38499-6
Kalkulator: TI-89

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig skoleeksamenIndividuell4TimerA-F100Not required Kalkulator og formelsamling
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:100
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:Kalkulator og formelsamling
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Forelesninger75Timer5 timer per uke på timeplanen
Individuell75Timer5 timer per uke
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Varighet:75
Varighetstype:Timer
Kommentar:5 timer per uke på timeplanen
Aktivitet:Individuell
Varighet:75
Varighetstype:Timer
Kommentar:5 timer per uke
Godkjent av: 
Helge Olav Nygard