TE3131 Kraftelektronikk

Emnekode: 
TE3131
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i elektro og automasjon
Credits: 
10
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2018 Vår
2019 Vår
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2018 Vår
2019 Vår
2020 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Om emnet: 

Emnet skal gi offiseren grunnleggende forståelse innen kraftelektronikk, elektriske motordrifter, omforming og styring av elektrisk effekt ved bruk av halvlederteknologi. Emnet gir grunnleggende innføring bruk av kraftelektronikk i maritime elektriske fremdriftssystemer

Læringsutbytte: 

Kunnskap

 • offiseren har kunnskap om ulike omformere som likerettere og frekvensomformere og annen kraftelektronikk som benyttes i skipselektriske anlegg
 • offiser har kunnskap om elektrisk motordrifter og maritime elektriske fremdriftssystemer

Ferdigheter  

 • offiseren kan redegjøre for hva som kjennetegner et kraftelektroniske system og et vidt spekter av bruksområder for kraftelektronikk
 • offiseren kan beskrive og analysere grunnleggende topologier av omformere og ha forståelse for nettilbakevirking fra kraftelektroniske systemer
 • offiseren kan forstå og analysere harmoniske komponenter
 • offiseren har grunnleggende forståelse for elektriske motordrifter, og kan gjøre enkle designbetraktninger for kraftelektroniske systemer
 • offiseren har kompetanse innen kraftelektronikk og kan delta i laboratoriearbeid og behersker aktuelle metoder og verktøy

Generell kompetanse 

 • offiseren kan formidle kunnskap om kraftelektronikk og elektriske motordrifter knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger.
 • offiseren kjenner oppbygningen og virkemåte for maritime elektriske fremdriftssystemer
 • offiseren har et bevisst forhold til sikkerhet ved arbeid på kraftelektronikk og elektriske motordrifter
Praktisk organisering og arbeidsformer: 

Koordinering

Emnevalget koordineres Skipselektriske anlegg 2

Arbeidsmåter

Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet, jfr rammeplan for SKSK 1 punkt 5.1.3.

 • Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner
 • Regneøvelser og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer,
 • Elevframføringer, obligatoriske innleveringer, veiledning og selvstudium.
 • Laboratorieøvelser
 • Prøver

Arbeidskrav

 • Obligatorisk deltagelse i undervisning
 • Veiledning
 • Obligatoriske innleveringer og prøver
 • 15-20 t laboratoriearbeid, og godkjente labøvelser
Supplerende opplysninger: 

STCW-kode: A-III/6, A-III/7

STCW-funksjon:

 • Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på det operative og støttenivået
 • Vedlikehold og reparasjoner på det operative og støttenivået.

 

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell5TimerA-F70 %Not required
MappevurderingIndividuell -A-F30 %Not requiredMappevurderingen består av prøver og obligatoriske innleveringer. I tillegg kommer laboratorierapporter.
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:5
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:70 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel:30 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Mappevurderingen består av prøver og obligatoriske innleveringer. I tillegg kommer laboratorierapporter.
Hjelpemidler:
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Forelesninger120Timer
Individuell veiledning15Timer
Individuell105Timer
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Varighet:120
Varighetstype:Timer
Kommentar:
Aktivitet:Individuell veiledning
Varighet:15
Varighetstype:Timer
Kommentar:
Aktivitet:Individuell
Varighet:105
Varighetstype:Timer
Kommentar: