TE3160 Skipselektriske anlegg 2

Emnekode: 
TE3160
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i elektro og automasjon
Credits: 
10
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2017 Høst
2018 Høst
2019 Høst
Eksamenssemester: 
2017 Høst
2018 Høst
2019 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Om emnet: 

Emnet skal gi offiseren gode kunnskaper og systemforståelse av oppbygging, prosjektering, beregninger og drift av elektriske anlegg og maskiner på marinefartøy.

Læringsutbytte: 

Kunnskap

 • offiseren har gode kunnskaper innen energiproduksjon og energidistribusjon i skipselektriske anlegg
 • offiseren har gode kunnskaper om oppbygning og drift av elektriske maskiner
 • offiseren har god kunnskap om elektriske maskiners plass og betydning i skipselektriske anlegg
 • offiseren har kunnskaper om brenselceller og luft uavhengig fremdrift (AIP)
 • offiseren har kunnskap om gjeldene forskrifter og normer

Ferdigheter  

 • offiseren behersker og kan anvende beregningsmetoder i faget
 • offiseren behersker målemetoder og feilsøkingsmetodikk, bruk av relevante instrumenter og programvare for å kunne arbeide strukturert og målrettet.
 • offiseren har kompetanse innen elektriske maskiner/anlegg og kan delta i laboratoriearbeid og behersker aktuelle metoder og verktøy
 • offiseren er i stand til å gjennomføre modellering av elektriske anlegg og maskiner

Generell kompetanse 

 • offiseren kjenner oppbygningen, virkemåte og har systemforståelse for et elektrisk anlegg på et marine fartøy
 • offiseren kan formidle kunnskap om elektriske maskiner og anlegg knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger.
 • offiseren har et bevisst forhold til sikkerhet ved arbeid på elektriske maskiner og anlegg
Praktisk organisering og arbeidsformer: 

Koordinering

Emnet koordineres med Elektroteknikk og Skipselektriske anlegg.

Arbeidsmåter

Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet.

 • Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner
 • Regneøvelser og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer,
 • Elevframføringer, obligatoriske innleveringer, semesteroppgave, veiledning og selvstudium.
 • Laboratorieøvelser og datasimuleringer  
 • Prøver

Arbeidskrav

 • Obligatorisk deltagelse i undervisning
 • Veiledning
 • Obligatoriske innleveringer, semesteroppgave og prøver
 • 20 t laboratoriearbeid og godkjente laboratorieøvelser
Supplerende opplysninger: 

STCW-kode: A-III/6

STCW-funksjon:

 • Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på det operative nivå
 • Vedlikehold og reparasjoner på det operative nivå
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell5TimerA-F70 %Not required
MappevurderingIndividuell -A-F30 %Not requiredMAppevurderingen består av prøver, obligatoriske innleveringer og semesteroppgave. I tillegg kommer laboratorierapporter.
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:5
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:70 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel:30 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:MAppevurderingen består av prøver, obligatoriske innleveringer og semesteroppgave. I tillegg kommer laboratorierapporter.
Hjelpemidler:
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Forelesninger120Timer
Individuell veiledning15Timer
Individuell105Timer
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Varighet:120
Varighetstype:Timer
Kommentar:
Aktivitet:Individuell veiledning
Varighet:15
Varighetstype:Timer
Kommentar:
Aktivitet:Individuell
Varighet:105
Varighetstype:Timer
Kommentar: