RM2020 Sannsynlighetsregning og statistikk

Emnekode: 
RM2020
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i logistikk og ressursstyring
Credits: 
6
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2017 Høst
Eksamenssemester: 
2017 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Christer Pedersen
Helge Olav Nygard
Om emnet: 

Emnet skal gi offiseren kunnskap om sannsynlighetsregning og statistikk som et viktig verktøy i logistikkfaglig problemløsning, samt danne grunnlag i et livslangt læringsperspektiv.

Læringsutbytte: 

Etter endt utdanning skal offiseren ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

 • Offiseren har opparbeidet et faglig grunnlag i sannsynlighetsregning og statistikk som andre emner og videre personlig, faglig utviking kan bygge videre på.
 • Offiseren har grundig kunnskap innen kjerneområdene diskrete stokastiske variabler, normalfordelingsteori og statistisk inferensteori.
 • Offiseren har gode kunnskaper om stokastiske modeller.
 • Offiseren har grunnleggende kunnskaper om numeriske beregninger og deres muligheter og begrensninger.
 • Offiseren har bred kunnskap om sentrale begreper, resultater og metoder innen sannsynlighetsregning og statistikk, og har en grunnleggende forståelse for når ulike resultater og metoder kan   komme til anvendelse for å løse logistikkfaglige og andre praktiske problemer.

Ferdigheter

 • Offiseren benytter et relevant matematisk/statistisk symbol- og formelapparat.
 • Offiseren har god regneferdighet.
 • Offiseren kan tenke og resonnere stokastisk, løse sannsynlighetsteoretiske problemer, både analytisk og numerisk, og vurdere og gjøre rede for sine resultater.
 • Offiseren er i stand til å gjennomføre enkel statistisk modellering.
 • Offiseren kan bruke matematiske og statistiske metoder og verktøy relevant for sitt fagfelt.

Generell kompetanse

 • Offiseren kan kommunisere med andre om sannsynlighetsregning og statistikk både muntlig, skriftlig og i et formelapparat. 
 • Offiseren har forståelse for hvordan data kan skaffes til veie og analyseres.Offiseren har en grunnleggende forståelse for hvordan ny kunnskap og metode innen fagområdet utvikles, og hvilken betydning dette kan ha for logistikkfaglig praksis.
Praktisk organisering og arbeidsformer: 

Organisering og koordinering

nil

Arbeidsmåter

Det legges vekt på å bruke eksempler fra andre emner og fra tjenesten som illustrasjon av emnet.

 • Klasseromsundervisning og individuell veiledning
 • Regneøvelser og oppgavegjennomgåelse med lærer
 • Elevframføringer og obligatoriske innleveringer
 • Selvstudium
 • Prøver
Evaluering og kvalitetssikring: 

Godkjent i fagråd Logistikk og ressursstyring mars 2016

Pensum: 

Pensum

 • Grunnleggende begreper
  • Sannsynlighet, forventning og risiko. Om beslutninger under usikkerhet
  • Grunnleggende sannsynlighetsregning, betinget sannsynlighet og uavhengighet: Komplementsetningen, addisjonssetningen, setningen om total sannsynlighet, Bayes setning og fundamentalsetningen for uavhengige begivenheter.
  • Generelt om diskrete stokastiske variabler: Punktsannsynligheter, fordelingsfunksjon, forventning, standardavvik og prediksjonsintervall.
  • Statistisk Inferensteori: Observatorer, estimering, konfidensintervall og hypotesetesting.
 • Spesielle sannsynlighetsfordelinger
  • Uniform fordeling, Bernoullifordeling, binomisk fordeling, hypergeometrisk fordeling, geometrisk fordeling, Poissonfordeling og normalfordeling.
 • Matematisk statistikk
  • Kvartiler og median, gjennomsnitt og empirisk standardavvik, normalfordelings­modeller, binomiske modeller og lineær regresjon.
 • Dataanalyse

  • Simuleringer i Excel og Excel som analyseverktøy.

Litteratur

Knut Meen, Tilfeldigvis på norsk, del I – Kompendium: Grunnleggende teori og anvendelser, Sjøkrigsskolen, 2009
Knut Meen, Tilfeldigvis på norsk, del II – Vulgara: Formler, eksempler og oppgaver, Sjøkrigsskolen, 2009

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig skoleeksamenIndividuell4TimerA-F50Not required Kalkulator og formelsamling
MappevurderingIndividuell SemesterA-F50Not requiredEvalueringsmappen består av to prøver i første halvdel av semesteret som teller 25 % hver, en semesteroppgave som teller 40 % og 1 – 2 obligatoriske innleveringer, som til sammen teller 10 %.
Mappekarakteren fastsettes på bakgrunn av en helhetsvurdering av de enkelte kompo-nentene som inngår i vurderingsgrunnlaget og er ikke nødvendigvis et eksakt matematisk middel av delkarakterene. Mappekarakter oppgis ved semesterslutt som bokstavkarakter med eventuell % i parentes.
Ved sensurering av eksamen har faglærer med mappekarakteren og fastsetter i samarbeid med sensor den endelige karakteren i faget.
Kandidater som står i fare for å stryke på mappen, vil få anledning til å forbedre mappe-karakteren. Det kan f.eks. skje ved at eleven får forberede seg i en gitt del av et emne, og at det avholdes en kort muntlig eksaminasjon eller at det gis en ny prøve.
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:50
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:Kalkulator og formelsamling
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:Semester
Karakterskala:A-F
Andel:50
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Evalueringsmappen består av to prøver i første halvdel av semesteret som teller 25 % hver, en semesteroppgave som teller 40 % og 1 – 2 obligatoriske innleveringer, som til sammen teller 10 %.
Mappekarakteren fastsettes på bakgrunn av en helhetsvurdering av de enkelte kompo-nentene som inngår i vurderingsgrunnlaget og er ikke nødvendigvis et eksakt matematisk middel av delkarakterene. Mappekarakter oppgis ved semesterslutt som bokstavkarakter med eventuell % i parentes.
Ved sensurering av eksamen har faglærer med mappekarakteren og fastsetter i samarbeid med sensor den endelige karakteren i faget.
Kandidater som står i fare for å stryke på mappen, vil få anledning til å forbedre mappe-karakteren. Det kan f.eks. skje ved at eleven får forberede seg i en gitt del av et emne, og at det avholdes en kort muntlig eksaminasjon eller at det gis en ny prøve.
Hjelpemidler:
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Forelesninger64Timer4 timer per uke på timeplanen
Individuell81Timer5 timer per uke
Individuell veiledning15Timer1 time per uke
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Varighet:64
Varighetstype:Timer
Kommentar:4 timer per uke på timeplanen
Aktivitet:Individuell
Varighet:81
Varighetstype:Timer
Kommentar:5 timer per uke
Aktivitet:Individuell veiledning
Varighet:15
Varighetstype:Timer
Kommentar:1 time per uke
Godkjent av: 
Helge Olav Nygard