LL1012 Sjømilitært lederskap

Emnekode: 
LL1012
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i elektro og automasjon
Credits: 
24
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2015 Høst
2016 Vår
2016 Høst
2017 Vår
2017 Høst
2018 Vår
Eksamenssemester: 
2015 Høst
2016 Vår
2016 Høst
2017 Vår
2017 Høst
2018 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Om emnet: 

Hensikten med emnet er å gi offiseren et menneskelig, faglig og yrkesetisk grunnlag for å utøve sjømilitær ledelse.

Læringsutbytte: 

Etter endt utdannelse skal offiseren ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Offiseren skal ha grunnleggende kunnskap innenfor ledelse, (profesjons) etikk, pedagogikk, psykologi, sosialpsykologi og militær organisasjon, herunder:

 • forståelse for den operative kontekst, våre doktriner og grunnlegende syn
 • ulike ledelsesteorier, ledelsesfunksjoner og ledelsesteorier anvendt i en militær kontekst
 • etiske modeller og moralpsykologiske mekanismer anvendt i en militær kontekst
 • individpsykologiske mekanismer, sosialpsykologiske forhold og biologiske faktorer som påvirker menneskelig atferd og yteevne i militære operasjoner.
 • grunnleggende læringsteori og pedagogiske modeller med betydning for militært lederskap
 • forståelse for hvordan enkeltindivider og grupper handler og tenker innenfor rammene av en militær organisasjon

Ferdigheter

Etter endt utdannelse:

 • behersker offiseren relevante faglige begreper
 • kan offiseren bidra til å skape et målrettet, problemløsende og språkskapende samspill med relevante andre i fred, krise og krigssituasjoner
 • har offiseren evne til å reflektere kritisk over militære beslutningssituasjoner og utvise menneskelig, moralsk og militært skjønn
 • kan offiseren fungere og håndtere stressorer i en militær kontekst
 • kan offiseren bidra til å skape et læringsmiljø som setter avdelingen i stand til å forberede og gjennomføre militære operasjoner
 • kan offiseren fungere innenfor rammen av en (internasjonal) militær organisasjon

Generell kompetanse

Etter endt utdanning:

 • har offiseren innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • kan offiseren lede (planlegge og gjennomføre) varierte arbeidsoppgaver og prosjekter, alene og som deltager i en gruppe
 • kan offiseren formidle sentralt fagstoff i ledelse (teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre uttrykksformer)
 • kan offiseren utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet ledelse og gjennom dette bidra til å utvikle godt lederskap
Praktisk organisering og arbeidsformer: 

Praktisk organisering

Faget krever tett koordinering med lederutvikling, veiledere, øvingsoffiserer, fysisk fostring, sjømakt og internasjonale studier, metode, engelsk og operasjonell rett.

Undervisning i faget sjømilitært lederskap foregår gjennom ett år med 8 timer pr uke når kadettene ikke er på øvelse.

Studieåret innholder følgende øvelser:

 • Bjørn West oppstartøvelsen 2 uker i felt
 • Magellan 11 uker om bord på Statsraad Lehmkuhl
 • Boyd 1 uke i felt
 • 3/4 simulatorøvelser - kveldsøkter
 • Strategisk korporal – kveldsøvelse
 • Telemakos – øvelse som må gjennomføres til bestått (se emneplan). 12 dager.

Studieåret inneholder følgende moduluker:

 • 2 uker akademisk introduksjon
 • 4 uker operasjon, ”Harvest”. Tverrfaglig med vekt på operasjonsplanlegging

Arbeidsmåter 

 • Klasseromsundervisning: Teorigjennomgang. Gjennomføres dels av faglærer og dels av kadettene.
 • Gruppearbeid med tilbakemelding i plenum fra medkadetter, faglærere og veiledere.
 • Veiledning i lag og enkeltvis. Gjennomføres av veileder på øvelser og i skolesituasjonen.
 • Selvstudium: Arbeid med teori, besvarelser av oppgaver.
 • Øvelser der kadettene får prøve ut ulike beslutningssituasjoner og ledelsesoppgaver, enkeltvis og i lag.
Supplerende opplysninger: 

STCW-kode

 • A-II/1 og A-II/2
 • A-III/1 og A-III/2
 • A-III/6
Pensum: 

Pensum vil være kontinuerlig under vurdering.

Artikkelsamling (sem I/II) vedrørende sjømilitært lederskap og utleverte gjennomganger (”handouts”) av teori.

Grunnlagsdokumenter til bruk innen militært lederskap:

(a) Forsvarets Fellesoperative Doktrine

(b) Forsvarets verdigrunnlag,

(c) Forsvarssjefens grunnsyn på ledelse

(d) SAP 1 (D) Tjenestereglement for Sjøforsvaret

(e) Espevik, Roar og Kjellevold, Olav (red) 2009. Alle mann til brasene. Bergen: Molvik Grafisk

 

Etikk:

 • Bandura, Albert. 1999. ”Moral disengagement in the perpetration of inhumanities.” i personality and Social psychology review, Vol. 3 (3).
 • Baumeister, Roy F og Bratslavsky, Ellen. 2001. ”Bad Is Stronger Than good” i Review of General Psykology. Vol. 5 (4) s. 323-370.
 • Brunstad, Paul Otto. 2009. French, Shannon. ”The code of the Warrior.” I Pacem 6.1. s. 5-16.
 • Nilsson, Sofia; Sjöberg; Kalleberg, Kjell Hyllengren, Peder, Waaler, Gudmund og Larsson, Gerry. 2012. “Militära ledarars handtering av akuta stressituasjoner. Med focus på moraliska dilemman I kombination med ackumulerad stress.” Serie 1:81. Karlstad: Försvarhögskolan. S 7-11 og 84 ff
 • Michelsen, Leif Tore. 2005. ”Etikk og operasjoner.” i Operativ psykologi. Jarle Eid og Bjørn Helge Johnsen (red). S 347-368. (Kompendiet)
 • Mæland, Bård og Lunde, Nils Terje (Red) 2006. Militæretikk. Oslo: Tapir
 • Jacobsen, Jan Otto. 2005. ”Den militære organisasjons møte med den nye individualismen” i Pacem 8:2. s. 183-194.
 • Kjellevold Olsen, Olav. 2005. ”Mellom svik og moral – den vanskelege danninga.”Pacem 8:2. s. 149-164.
 • Kjellevold Olsen. 2011. ”Den som sover synder ei.” i Pacem 14.2. s. 35-48.
 • Waaler, Gudmund. 2011. “´Det flerstemte´ - en hjørnestein i klokt lederskap.” i Pacem 14:2. s. 9-20.
 • Waaler, Gudmund. 2011. ”Ondskapens akse – hvor går den?” i Pacem 14:1. s. 5- 30.

 

Sosialpsykologi/psykologi:

 • Kaufmann, Geir. Kaufmann, Astrid. 2003. Psykologi i organisasjon og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget
 • Moxnes, P. (2000). Positiv Angst i individ, gruppe og organisasjon. Oslo: Forlaget Paul Moxnes
 • Eid, J og Johnsen, B.H. (2005) Operativ Psykologi. Bergen: Fagbokforlaget
 • Saus-Rose, E., Espevik, R., (2010). Situational awareness and shared mental model. In Enhancing human performance in security operations. Charles C Thomas. Illinois
 • Salas, Eduardo., Driskell, James & Hughes, Sandra. 1996. A model of Stress and Performance i Driskell and Salas (red) Stress and Human Performance. Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey.

 

Ledelsesteori:

 • Bachman, W. (1998). Nice guys finish first
 • Bass, B. M. (1998). Transformational Leadership. Lawrance Erlebaum,NJ
 • Espevik, Roar, Johnsen, Bjørn Helge & Eid, Jarle. 2006. Shared mental models and operational effectiveness: effects on performance and team processes in submarine attack team. Journal of Military Psychology, 18 , 23-36.
 • Espevik, R. E., Johnsen, B. H., & Eid, J. (2011). Do shared mental models of team members influence performance in distributed teams. Military Psychology. vol
 • Espevik, R. E, Johnsen, B. H., & Eid, J. (2010). Outcomes of shared mental models of team members in cross-training and high intensity simulations. Journal of Cognitive Engineering and decision making. Vol 5-4
 • Espevik, Roar, Johnsen, Bjørn Helge & Eid, Jarle. 2011. Communication and performance in co-located and distributed teams: An issue of shared mental models of team members. Journal of Military Psychology, 23, 616-638.
 • Espevik, Roar, Johnsen, Bjørn Helge & Eid, Jarle. 2011. Outcomes of shared mental models of team members in crosstraining and high intensity simulations. Journal of engineering and decision making. Vol 5, nr 4, 352- 377.
 • Gaddis, John Lewis. 2002. Chaos and complexity i Landscape of history, how historians map the past. Oxford university press, Oxford.
 • Hogan, Ribert & Kaiser, Robert. 2005. What do we know about leadership. Review of General Psychology.
 • Johnsen, E, J.O. Vanebo og T. Busch (1995). Ledelse av ledelsesprosessen. Oslo: Tano
 • Kahnemann, Daniel. 2012. Two systems- the characters of the story i Thinking fast and slow. Farrar, Straus and Giroux, New York.
 • Klein, G. (1998). Sources of Power – How People Make Decisions. Cambridge: The MIT Press
 • Koenigs, R. J. (1998). Leadership can be taught.
 • Richards, Chet. 2004. Certain to win. US: Xlibris Corporation.
 • Richards, Chet. 2012. Boyds OODA loop: Not What You Think. J. Adams et partners inc.
 • Saus, Evelyn Rose & Espevik, Roar. 2010. Situational Awareness and shared mental models: Implications for Training in Secuirity Operations i Bartone et.al. (red) Enhancing Human Performance in Security Operations. Thomas Publisher, LTD Springfield.
 • Sjøvold, Endre (2006). Teamet. Universitetsforlaget. Oslo
 • Salas, E., Sims, D. E., & Burke, C. S., (2005). Is there a “big five” in teamwork. Small Group Research, 36, 555-599.
 • Tjøstheim, Inge. 2003. Krigesn natur og karakter. Norsk Militært Tidsskrift, Oslo.
 • Weick, Karl E. 1993. The collapse of sensemaking in organizations: The Mann Gulch disaster. Administrative Science Quartely.

 

Pedagogikk:

 • Forsvarsmakten (2006). Pedagogiske grunder. Stockholm

 

Organisasjon:

 • Boyd, John “Destruction and Creation” (kompendiet 2. semester)
 • Gray J. Glenn The enduring appeals of battle kap 2 i The Warriors. Reflections on Men in Battle” (kompendium Mil.Led)
 • Huntington, Samuel “Officership as a Profession” , kap 1 i The Soldier and the State
 • Kilcullen, David Twenty-eight Articles. Fundamentals of Company-level Counterinsurgency
 • Krulak, Charles C The Strategic Corporal: Leadership in the Three Block War” (kompendiet 2. semester)
 • Lind, William, Keith Nightengale, John Schmitt, Joseph Sutton, Gary Wilson: “The Changing Face of War: Into the Fourth Generation”.
 • Nissestad, Odd Arne John Boyd’s Philosophy of Conflict (Kompendium 2. semester)
 • Offerdal, Audun og Alf Ingen Jansen Militær organisasjon og lederskap – tilfellet Vassdalen (Kompendiet 2. semester)
 • Savage Paul & Richard Gabriel Cohesion and Disintegration in the American Army (Kompendiet militæret lederskap)
 • Shamir, E (2011). Transforming Command. Stanford: Stanford University Press
 • Shils og Janowitz, Cohesion and disintegration in the Wehrmacht in World War II (kompendiet mil. Led)
 • Schmitt, John & Gary Klein Fighting in the Fog: Dealing with Battlefield uncertainty (Kompendiet mil. led)
 • Smith, Kevin Combat Information Flow (Kompendiet Mil.led)
 • Winslow Donna, Misplaced loyalties. (kompendiet mil. Led)
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell5TimerA-F1/4Not requiredTeorieksamen semester 1
HjemmeeksamenIndividuell3DagerA-F1/4Not requiredEtter øvelse Boyd, semester 2
HjemmeeksamenGruppe3DagerA-F1/4Not requiredFør Telemakos, semester 2
HjemmeeksamenGruppe3DagerA-F1/4Not requiredEtter Telemakos, semester 2
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:5
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:1/4
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Teorieksamen semester 1
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:3
Varighetstype:Dager
Karakterskala:A-F
Andel:1/4
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Etter øvelse Boyd, semester 2
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Gruppe
Varighet:3
Varighetstype:Dager
Karakterskala:A-F
Andel:1/4
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Før Telemakos, semester 2
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Gruppe
Varighet:3
Varighetstype:Dager
Karakterskala:A-F
Andel:1/4
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Etter Telemakos, semester 2
Hjelpemidler:
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Forelesninger456Timer
Praktiske oppgaver22Uke(r)Modulbasert undervisning og øvelser
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Varighet:456
Varighetstype:Timer
Kommentar:
Aktivitet:Praktiske oppgaver
Varighet:22
Varighetstype:Uke(r)
Kommentar:Modulbasert undervisning og øvelser
Forfattere: 
Stein Hatlem Forsdahl