STAB4110 Vitenskapsteori og metodologi

Emnekode: 
STAB4110
Emnenavn på nynorsk: 
Vitenskapsteori og metodologi nn
Emnenavn på english: 
Vitenskapsteori og metodologi en
Studieprogram: 
Master i militære studier, 1,5-årig studieprogram
Credits: 
5
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2017 Høst
Eksamenssemester: 
2017 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Raino Malnes
Om emnet: 

Emnet er det første i det første semesteret og det mest allmenn-akademiske av emnene i studiet. Teamene er kunnskaps- og vitenskapsteori, modelltenkning, beslutningsteori, tekst- og bildeanalyse, og kilde- og litteratursøk. Studentene får i tillegg veiledning i vitenskapelig fremstilling. Undervisningen skal, om enn i varierende grad, danne basis for studentenes arbeid med de øvrige emnene ved stabs- og masterstudiet. Forståelsen av tematikken i dette emnet vil derfor utvikle seg videre etter hvert som studiet går fremover. En direkte utdyping av tematikken i Vitenskapsteori og metodologi skjer i emnet Vitenskaplig metode.

Læringsutbytte: 

Læringsutbytte Kunnskaper: Etter kurset skal studentene

• ha god kjennskap til temaene sannhet og objektivitet, belegg og begrunnelse, induksjon og abduksjon, modell og teori, epistemisk og praktisk rasjonalitet

• vite hva empirisk prøving innebærer, og hva hermeneutisk analyse består i, • kjenne noen sentrale vitenskapsteoretikere og deres posisjoner

• forstå grunntrekk ved kognitive prosesser

• forstå virkningen av bilder og film på erkjennelse.

Ferdigheter: Etter kurset skal studentene kunne

• identifisere og vurdere begrunnelse basert på ulike typer belegg

• gjenkjenne og vurdere begrunnelse basert på induktiv og abduktiv slutning

• vurdere holdbarheten av utredningsarbeid

• analysere hvordan inntrykk, ord og bilder påvirker forståelse

• gjenkjenne retoriske virkemidler

• gjennomføre beslutningsteoretisk analyse

• utføre digitale informasjonssøk

• vurdere nettbasert informasjon

Generell kompetanse: Etter kurset skal studentene

• forstå hvordan samfunnsvitenskapelig og historisk forskning foregår

• bedømme argumentasjon og kildene den bygger på

• kjenne prinsipper for beslutning under ulike typer usikkerhet.

Praktisk organisering og arbeidsformer: 

Emnet varer i tre intensive uker. Det legges vekt på varierte arbeidsmåter, med fellesforelesninger, gruppediskusjoner, skrivearbeid i smågrupper og individuelt arbeid. Det gis også et praktisk intensivkurs i digitalt informasjonssøk.

Pensum: 

Pensum er ca. 500 sider.

(1)  Hovedtrekk i samfunns- og historievitenskapelig tenkning

Ahmed, A. (2013). The Thistle and the Drone: How America’s War on Terror Became a Global War on Tribal Islam. Washington: Brookings Institution Press. Kapittel 1, 2 og 3 (133 s.)

Douven, I. (2017). Abduction. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Hentet fra https://plato.stanford.edu/entries/abduction/

Elster, J. (2007). Explaining Social Behavior: More Nuts and Bolts for the Social Sciences. Cambridge: Cambridge University Press. Part I (59 s.)

Kelly, T. (2014). Evidence. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Hentet fra https://plato.stanford.edu/entries/evidence/

Malnes, R. (2012). Kunsten å begrunne. Oslo: Gyldendal Akademisk. (105 s.)

Martínková, I. & Parry, J. (2016). Martial Categories: Clarification and Classification. Journal of the Philosophy of Sport, 43(1), 143-162 (19 s.)

Rø, J. (2014). Lovløse tilstander (Manuskript). (30 s.)

Ullmann-Margalit, E. & Margalit, A. (1992). Holding true and holding as true. Synthese, 92(2), 167 – 187 (20 s.)

 

(2) Beslutningsteori

Malnes, R. (1995). Valuing the Environment. Manchester: Manchester University Press, s. 54-78 (24 s.)

Ryan, A. (2007). Risk and terrorism. I T. Lewens (Red.), Risk: Philosophical perspectives (s. 171-189). London: Routledge. (18 s.)

 

(3) Tekst- og bildeanalyse

Kjeldsen, J. E. (2004). 11. septembers visuelle retorikk. I J. E. Kjeldsen & S. Meyer (Red.), Krig, rett og retorikk: En bok om kommunikasjonsregimer (s. 31-56). Åstorp: Rhetor förlag. (25 s.)

Sookermany, A. (2015). Å forberede beredskapsavdelinger for det uforutsigbare: den postmoderne utdannings narrativ. I G. E. Torgersen (Red.), Pedagogikk for det uforutsette (s. 177-195). Oslo: Fagbokforlaget. (15 s.)

 

(4) Veiledning i oppgaveskriving og kildesøk

Veiledninger på bibliotekets nettsider: https://forsvaret.no/hogskolene/forsvarets-hogskole/Biblioteket/Referansehaandtering-og-oppgaveskriving

Forfattere: 
Raino Malnes
Godkjent av: 
Dekan Kjell Inge Bjerga