STAB4151 Militær ledelse

Emnekode: 
STAB4151
Emnenavn på nynorsk: 
Militært lederskap og styring nn
Emnenavn på english: 
Militært lederskap og styring en
Studieprogram: 
Stabsstudiet, 1-årig studieprogram
Credits: 
10
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2017 Høst
Eksamenssemester: 
2018 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Om emnet: 

Forsvaret forventer at militære sjefer og stabsmedarbeidere har tilstrekkelig kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å utøve god og effektiv ledelse som understøtter organisasjonens oppgaver og bidrar til en målrettet og forsvarlig forvaltning av samfunnets ressurser. Emnet Ledelse og Styring skal gi studentene kunnskaper og ferdighet i effektivt lederskap og forsvarlig styring i forsvarssektoren. Dette skal bidra til at studentene i sin fremtidige yrkesutøvelse fremstår som tydelige, troverdige og bevisste ledere og medarbeidere med en helhetlig forståelse av hvordan politiske målsettinger kan operasjonaliseres gjennom god ledelse. Godt lederskap bygger på gjensidig respekt og tillit mellom ledere og undergitte. Ledelse er derfor en krevende prosess som involverer hele avdelingen og alle ansatte, uavhengig av formell rolle og posisjon i det militære kommandosystem. Emnet søker dermed å skape en forståelse for sammenhengen mellom lederskap og styring i sektoren, slik at disse funksjonene kan balanseres best mulig. Å være leder i Forsvaret innebærer et krevende ansvar når det gjelder effektiv oppdragsløsning og ressursstyring knyttet til utøvelse av militærmakt. Emnet er profesjonsnært, og skal bidra til at studentene får et høyere kunnskaps- og ferdighetsnivå innenfor ledelsesfaget i en militær kontekst. Som leder i Forsvaret må man videre være forberedt på å innta ulike roller som krever en utvidet forståelse av lederskap og styring i forhold til tidligere erfaringer. Dette understreker betydningen av faglig fornyelse basert på forskningsbasert kunnskap om utfordringene for den militære profesjonen når det gjelder lederskap og styring. Emnet søker derfor å integrere dagsaktuell forskning i undervisningen, samtidig som erfaringsbaserte bidrag fra studentene også kan inngå i skolens utvikling av både emnet og fagområdet. Plass i studiet Emnet gjennomføres i første studieår og gir totalt 10 studiepoeng. Studentene har tidligere vært gjennom emnene Vitenskapsteori og metodologi, Norsk og internasjonal politikk, og Militær historie og teori. Emnet Ledelse og styring bygger videre på problemstillinger som er berørt i disse emnene. Samtidig legges det vekt på å gi studentene et faglig grunnlag for utøvelse av lederskap og ivaretakelse av styringen i en militæroperativ kontekst, noe som er svært viktig for det påfølgende emnet Militære fellesoperasjoner. Studiets organisering Emnet gjennomføres på heltid i slutten av første og begynnelsen av andre semester, og strekker seg over ca 9 uker, inkludert jule- og nyttårsperioden.

Læringsutbytte: 

Kunnskaper: Etter gjennomgått emne skal studenten: • ha inngående kunnskap om ledelse som fenomen, herunder det spesifikke for militært lederskap og styring. • ha inngående kunnskap om forsvarets ledelses- og styringskonsepter samt forsvarssektoren ledelsesmessige organisering- og styringsformer • ha inngående kunnskap om fremtredende dilemmaer og utfordringer knyttet til lederskap og styring av, og i Forsvaret. • ha inngående kunnskap om betydningen av godt lederskap og følgerskap i en militær kontekst, spesielt på operasjonelt og strategisk nivå. • ha kjennskap til forskning, trender og utviklingstrekk med konsekvenser for militært lederskap og styring. • ha kunnskap om strategi og strategidannelse, og dens innvirkning på beslutningsprosesser. Ferdigheter: Etter gjennomgått emne skal studenten: • kunne kritisk analysere problemstillinger knyttet til effektiv ledelse (lederskap og styring) i Forsvarssektoren i et individ- og organisasjonsperspektiv • kunne kritisk reflektere over egen og andres lederplattform- og adferd, i den hensikt å bidra til bedre lederskap og styring på høyere nivå i Forsvaret • kunne kritisk vurdere relevansen og virkninger av Forsvarets styrings- og ledelseskonsepter og tilnærminger • kunne kritisk vurdere og balansere militærstrategiske mål, tilgjengelige ressurser og hensiktsmessige metoder med sikte på å gjennomføre politiske vedtak og nå politiske mål. • kunne anvende teoretisk kunnskap i kombinasjon med ledelseserfaringer i utviklings- og analysearbeid.

Praktisk organisering og arbeidsformer: 

Emnet gjennomføres som en kombinasjon av plenumsundervisning, gruppediskusjoner/oppgaver og selvstudie. Basis er studentenes egne erfaringer fra midlere og høyere nivå, blant annet i skjæringspunktet mellom profesjon, politikk og administrasjon. Undervisningen vil trekke veksler på studentenes egne erfaringer, samtidig som det er lagt vekt på å integrere relevant forskning i emnet.

Pensum: 

Bang, H. (2013). Organisasjonskultur. Oslo: Universitetsforlaget (kap. 5, 7, 8) (35 s.)

Bedeian, A. G., Hunt, J. G. (2006). Academic Amnesia and Vestigial Assumptions of our Forefathers. The Leadership Quarterly, 17(2), 190 – 205 (15 s.)

Ben-Shalom, U., & Shamir, E. (2011). Mission Command Between Theory and Practice: The Case of the IDF. Defense & Security Analysis, 27(2), 101-117 (14 s.) Hentet fra http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14751798.2011.578715  

Boe, O. (2015). Karaktertrekk hos ledere og møte med uforutsette hendelser. I G. E. Torgersen (Red.). Pedagogikk for det uforutsette (s. 196-208.) Bergen: Fagbokforlaget (12 s.)

Bøe-Hansen, O., Heier, T. & Matlary, J. H. (2013). Strategisk suksess? Norsk maktbruk i Libya og Afghanistan. Universitetsforlaget: Oslo (kap. 6-7) (32 s.)

Campbell, D. J., Hannah, S. T., Matthews, M. D. (2010). Leadership in military and other dangerous contexts: Introduction to the special topic issue. Military Psychology, 22 (Suppl. 1) 1-14. (14 s.)

Carnegie Council. (4. desember, 2014). A conversation with Lieutenant General H. R. McMaster [Podcast]. Hentet fra https://www.carnegiecouncil.org/studio/multimedia/20141204-a-conversation-with-lieutenant-general-h-r-mcmaster

Ciulla, J. B. (2004). Ethics and leadership effectiveness. I J. Antonakis, A. T. Cianciolo & R. J. Sternberg (Red.), The Nature of leadership (s. 302-327). Thousand Oaks: Sage (25 s.)

Diesen, S. (2013, 04.09). Strategisk styring og ledelse i norsk offentlig sektor (12 s.) Hentet fra https://www.minervanett.no/strategisk-styring-og-ledelse-i-norsk-offentlig-sektor/

Drucker, P. F. (1976). What results should you expect? A user’s guide to MBO. Public Administration Review, 36(1), 12–19 (7 s.)

Groenleer, E. K., Bruijn, H. (2016). Unintended responses to performance management in Dutch hospital care: Bringing together the managerial and professional perspectives. Public Management Review, 18(3), 417-436 (19 s.)

Forsvarsstaben (2012). Forsvarssjefens grunnsyn på ledelse i Forsvaret. Oslo: Forsvarets stabsskole. (11 s.) 

Forsvarsstaben (2014). Forsvarets fellesoperative doktrine (FFOD). Oslo: Forsvarets stabsskole (kap. 6) (16 s.). Finnes også som e-bok: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/224031

Hoi Kok, D. S. (2015). Understanding the process of Military leaders’ development as professionals. I D. Lindsay & D. Woychesin (Red.), Overcoming leadership challenges: International perspectives. (s.1-29.). Kingston: Canadian Defence Academy Press (29 s.). Hentet fra: http://madgic.library.carleton.ca/deposit/govt/ca_fed/DND_overcomingleadership_pdf.pdf

Jackson, P. M. (2011). Governance by numbers: what have we learned over the past 30 years? Public Money & Management, 31(1) 13-26. (13 s.)

Johansen, S. R. (under utgivelse). Mission Command: Commanders Discretion and Command Responsibility.

Johnsen, Å. & Lunde, S. (2011). Ledelsesidealer i Forsvaret. Magma,13(1) s. 42-50. (8 s.). Hentet fra https://www.magma.no/ledelsesidealer-i-forsvaret

Johnsen, Å. (2014).  En strategisk offentlig sektor. Bergen: Fagbokforlaget (Innledning + kap. 1, 4, 8) (103 s.)

Johnsen, Å. (2007). Resultatstyring i offentlig sektor. Bergen: Fagbokforlaget (kap. 1-5 + 11-12) (190 s.)

Kim, Y. C., Star, S. & Ramaya, R. (2011). Military leadership in the 21st century. Science and Practice. Singapore: Sengage Learning (kap. 1, 5, 9) (69 s.)

Ladegård, G. & Vabo, S I.  (2010). Ledelse og styring – teoretisk rammeverk. I G. Ladegård og S. I. Vabo (Red.), Ledelse og styring (s. 15–38). Bergen: Fagbokforlaget.

Martinsen, Ø. (2015). Perspektiver på ledelse (4. utg.). Gyldendal: Oslo (Innledning + kap. l 1, 5, 7) (65 s.)

McKee, B., Febbraro, A. R. & Riedel, S. L. (2008). Research task group structure and composition. I Multinational military operations and intercultural factors.  (11 s.). Hentet fra: http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a496055.pdf

Meld.St.14 (2012-2013). Kompetanse for en ny tid. Oslo: Forsvarsdepartementet, s. 7-10 Innledning og sammendrag, s. 11-23, kap.1 og 2 (16 s.). Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-14-20122013/id715809/sec1

Norheim-Martinsen, P. M. (2016). New sources of military change – armed forces as normal organizations. Defence Studies, 16(3), 312-326. (14 s.)

Offerdal, A. & Jacobsen J. O. (1993). Auftragstaktik in the Norwegian Armed Forces. Defence and Security Analysis, 9(2), 211–223. (12 s.)

Osborne, S. P. (2006). The New Public Governance? Public Management Review, 8(3), 377–387 (10 s.)

Parrington, J., & Findlay, M. (2013). Mission command: addressing challenges and sharing insights. Joint Force Quarterly, (71), 103. Hentet fra http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mth&AN=91965218&site=ehost-live (5 s.)

Reed, G. E., & Bullis, R. C. (2009). The impact of Destructive leadership on senior military officers and civilian employees. Armed Forces & Society, 36(1), 5-18. (13 sider). Hentet fra http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0095327X09334994    

Røvik, K. A. (2010). Management-trender. Praktisk økonomi & finans, 27(3), 61-72. Hentet fra http://www.idunn.no/pof/2010/03/art 10 (11 s.)

Skogstad, A., Einarsen, S., Aasland, M. S. (2015). Destruktiv ledelse: årsaker, konsekvenser og tiltak. I S. Einarsen & A. Skogstad (Red.), Ledelse på godt og vondt (kap. 2, s. 207-231) (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget (27 s.)

Sørensen, R., Pettersen, G., Aambakk, J. I. (2007). Militær ledelse: en sammenligning av ledelse i Forsvaret med ledelse i privat og offentlig sektor. Magma, 10(5) 51–62. (11 s.). Hentet fra https://www.magma.no/militaer-ledelse

Ulmer, W. F, Jr. (2010). Military leadership into the 21st century: another bridge too far? Parameters,11. (First published in Parameters, spring issue, 1998) (20 s.). Hentet fra: http://ssi.armywarcollege.edu/pubs/parameters/articles/2010winter/ulmer_jr.pdf

Vego, M. (2015). On Operational Leadership. Joint Force Quarterly, (77), 60-69. Hentet fra http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mth&AN=102583702&site=ehost-live[102583702] (7 s.)

Westli, H. K., Bergheim, K., Eid, J.  (2012). Lederutvikling i Forsvaret. Magma, 15(1) 69–76. (7 s.). Hentet fra https://www.magma.no/lederutvikling-i-forsvaret

Wong, L., Bliese, P., McGurk, D. (2003). Military Leadership: A context specific review. The Leadership Quarterly, 14(6) 657-692 (35 s.).

Yukl, G., & Lepsinger, R. (2005). Why integrating the leading and managing roles is essential for organizational effectiveness. Organizational Dynamics, 34(4), 361-375. (14 s.)

Tilleggslitteratur

Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). Transformational leadership (Kap. 1). (2. utg.). Mahwah, N.J: L. Erlbaum Associates (19 s.)

Brown, G. D. (2003). Proportionality and Just War. Journal of Military Ethics, 2(3), 171-185. Hentet fra http://dx.doi.org/10.1080/15027570310000667  (15 s.)

Coleman, S. (2013) Military Ethics: An introduction with case studies. New York: Oxford University Press (kap. 2 (29 s.) og kap. 3 (s. 35-58) (23 s.)

Cyberforsvaret. (2010). Forsvarssjefens plan for utvikling av et nettverksbasert forsvar. Utgivelse av Del I - Strategi, og føringer for det videre arbeid for utvikling av et nettverksbasert forsvar (NbF). Del I – Strategi (37 s.).

Forsvarsdepartementet (FD). (2012). Forsvarssektorens verdigrunnlag. (9 s.). Hentet fra https://forsvaret.no/forsvarsmateriell/ForsvaretDocuments/forsvarssektorens-verdigrunnlag.pdf

Forsvarsstaben. (2009). Forsvarets verdigrunnlag. Oslo: Forsvarsstaben. (7 s.)

Hofstede, G. & Hofstede, J.G, (2004). Cultures and Organizations - Software of the Mind: Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival. New York: McGraw-Hill, s.1-36 (36 s).

Horn, B. & Walker, R. W. (2008). The Military Leadership Handbook. Kingston: Canadian Defence Academy Press (kap. 7, 24, 38) (39 s.).

Gjestrud, G., Engetrøen, R., Stamsø, M. B., & Martinsen, Ø. L. (2009). Perspektiver på ledelse (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk (kap. 3, 4, 9)  

Read, G. E. (2004). Toxic Leadership. Military Review 84(5) 67-71. (14 s.).

Shamir, E. (2011). Transforming command: the pursuit of mission command in the U.S., British and Israeli armies. Stanford: Stanford University Press (200 s.). Finnes også tilgjengelig som e-bok: http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=c8f290de-1123-4868-8981-cffd5f3227b1%40sessionmgr4006&vid=0&hid=4206&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=367480&db=nlebk

Smith, R. C. (2010). Network centric warfare, Command and the nature of War (Study paper). Canberra: Land Warfare Study Centre. s. 1-26, 47-77. Hentet fra: https://www.army.gov.au/sites/g/files/net1846/f/sp318ncwcommandandnatureofwarchristopher_smith.pdf

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Individuell paperinnleveringIndividuell -A-F66Not required3-4000 ord
Muntlig eksamenIndividuell -A-F33Not required
Vurderinger:
Vurderingsform:Individuell paperinnlevering
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel:66
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:3-4000 ord
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel:33
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Rino Bandlitz Johansen
Godkjent av: 
Dekan Kjell Inge Bjerga